رستوران های زنجیره ای کتابخوان

آدرس شعبه 1000: تهران، فود کورت برج میلاد آدرس شعبه 999:تهران-خیابان ولیعصر- روبروی پارک ملت – خیابان انصاری جنب پارکبنگ برج ملت

تلفن

22038601 – 22038600

ایمیل

info@ketabkhaanburger.ir


تماس با ما


    https://www.google.com/maps/place/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%AD/@35.7757296,51.4158172,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3f8e079e21424ee5:0x51de9272db86eb53!8m2!3d35.7757253!4d51.4136285